Saturday, July 16, 2011

Bon odori 的烟火。


      第一次的烟火拍摄,有些不知所措。贪心地想同时间欣赏又拍下美丽的那刻。

      被摄下的烟火,比起映在眼里的总差了些许。

      朋友说那是永恒的代价。

      烟火的美,只因在那一瞬间。难得珍贵。

红毛丹烟火。 

 大红花烟火。

 花开灿烂。

  花开灿烂。

 心形烟火。

 蝴蝶形烟火。

不如其他的璀璨,却有它特别之处。

No comments:

Post a Comment